< ENGLISH | HOME | MARNIXSTRAAT 263-HS | 1015 WJ AMSTERDAM | T 020 77 42 764 | M 06 538 136 00 | INFO@CRUISEWITHUS.NL | WWW.CRUISEWITHUS.NL | OVER ONS | VOORWAARDEN | LINKS 
                          SALONBOTEN    CULINAIR    TARIEVEN    ARRANGEMENTEN    OFFERTE AANVRAAG     FOTOBOEK      
09F5465C1D7F4D7B12269D2F46CB9C81.png

330775E74BD78A5188040B487501C074.png
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Diensten:De door Cruise with us in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de weder partij/ opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

B. Opdrachtgever:De partij aan wie Cruise with us een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aan gegaan.

C. Opdrachtnemer:Cruise with us die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen ,,Cruise with us”.

26F939D65DBBD48DB10445DA4E3AF9AD.png
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Cruise with us. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Cruise with us te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Cruise with us zulks schriftelijk bevestigt. B. Een ieder die deelneemt aan de door Cruise with us aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

C. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Cruise with us geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de tot standkoming en/of uitvoering daarvan.

D. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Cruise with us uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Cruise with us van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Cruise with us. 

361E3957939DC2B7C82855D0F84D7CEC.png
A. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Cruise with us vrijblijvend.

B. Cruise with us behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.

C. Indien door Cruise with us op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Cruise with us aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht, vanaf de datum van uitvoering met Cruise with us een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Cruise with us gedane aanbieding. 

EB98AE97C312922E786465F475414D69.png
A. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Cruise with us aan de opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoed eisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen. De wederpartij dient de transfer en de eventuele catering direct te voldoen, tenzij met Cruise with us anders is overeengekomen. Betalingen dienen getekend te worden door beide partijen.

B. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Cruise with us zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cruise with us geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

C. Cruise with us bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. 

4B14DD7CCD632DFFD92F92C59F8C65F7.png
Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Cruise with us wijst de wederpartij dan op de financiële consequenties. 

8ACEAD75766D6C4270BB88863C228076.png
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2E700B9789569D880BDEDA822D58555E.png
A. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Cruise with us. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Cruise with us de aanzegging ontvangt.

B. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 6-5 maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 20% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

C. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 5-4 maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen beide partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 30% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

D. Indien de wederpartij de overeenkomst minder 4-3 maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 40% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomstverschuldigde verschuldigd is.

E. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 3-2 maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomst verschuldigd is. 

F. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 2-1 maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 75% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomst verschuldigd is. 

G. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 1mnd - 1 week voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 90% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomst verschuldigd is. 

H. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 1 week-afvaart voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 100% van het totaal aan Cruise with us op de voet van de overeenkomst verschuldigd is. 

7455661CEBF9BC688E1A987E10968B01.png
A. Betalingen door de wederpartij aan Cruise with us dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.

B. Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Cruise with us zijn ingediend.

C. Cruise with us behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

D. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Cruise with us, bij contante betaling geldt alleen de door Cruise with us uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling,

E. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is.   

5EADD12480EE3F0DA0CCEBD28EB8403A.png
A. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Cruise with us alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden aan alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Cruise with us moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.

B. Alle kosten welk door Cruise with us worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.

C. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (excl. BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van ¤ 235,- (excl. BTW) per vordering. Indien Cruise with us kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.

D. Cruise with us heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:Onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; Haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Cruise with us afkomstige schriftelijke verklaring; Een, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Cruise with us afkomstige schriftelijke verklaring; Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.

E. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Cruise with us te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen

8C45796FE4F0C6369A258B0966374B19.png
Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Cruise with us gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minder kosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee de kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen, prijzen- en wisselkoersveranderingen 

5ADBCFCA09D4325D5FAAD1B4C1CAB4A9.png
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

88CEB644B6215675E38F0942801102FC.png
A. Opdrachtgever zal Cruise with us steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.

B. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Cruise with us is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Cruise with us voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Cruise with us leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

C. De wederpartij dient de aanwijzingen van de (de medewerkers van) Cruise with us onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en de steiger kan door Cruise with us zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en de openbare orde.

D. Van de aanvangstijd van de vaartochten kan niet worden afgeweken. De boot vertrek op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van(een gedeelte van) de passagiers is voor risico en rekening van de weder partij. Op uitdrukkelijke en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico va de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Bij een eventuele verlenging van de tocht wordt de prijs automatisch en evenredig hoger en wordt dan berekend op basis van nacalculatie.

08517298C1293ED5C9960DE135EF3AB7.png
A. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Cruise with us.

B. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Cruise with us verleende diensten / verrichte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.

C. Geringe in het dagelijkse verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.

D. Door het indienen van reclames wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opschort.

E. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij. 

02A3FB15D7D7B6F636D4B3D5EE22BDD3.png
A. Cruise with us is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te verwijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.

B. In alle gevallen waarin Cruise with us gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op de grond van de betreffende overeenkomst door Cruise with us aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (excl. BTW)

C. Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Cruise with us niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.

D. Cruise with us sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Cruise with us bij de verlenging van diensten heeft ingeschakeld.

E. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Cruise with us voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

F. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten.

G. De wederpartij is aansprakelijk voor schade vanwege het verloren gaan en/of het beschadigen van eigendommen en bezittingen van Cruise with us die is veroorzaakt door de wederpartij of personen waarvoor de wederpartij aansprakelijk is. 

2FFF3104F53C46E66D7A5D61E392521D.png
A. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storing en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Cruise with us gebruikt maakt.

B. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft geduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

C. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanner de overeenkomst door Cruise with us reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredige gedeelte van de overeengekomen prijs aan Cruise with us reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Cruise with us verschuldigd is.

D. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen. 

D66A5F39DB1E25F13EE4F494FB9E10A5.png
A. Indien naar het oordeel van Cruise with us de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Cruise with us op elk moment nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Cruise with us het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

B. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Cruise with us het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te haar er keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

C. Indien Cruise with us gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Cruise with us overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Cruise with us de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

D. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Cruise with us na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

E. In geval de overeenkomst door Cruise with us wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Cruise with us recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.

F. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Cruise with us nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Cruise with us voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

3CC44FC134A1F6C7C2B6A59FC3A8F903.png
Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Cruise with us beslissend.

662C1674187AC45CC3B2FB8C7A0F290D.png
Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Cruise with us aangegane overeenkomsten is het op Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Amsterdam, juni 2003.

Rederij Cruise with us - Amsterdam


SALONBOOT VALENTIJN

SALONBOOT SOEVEREIN

SALONBOOT PRINS VAN ORANJE

FILM VALENTIJN

FILM SOEVEREIN

FILM PRINS VAN ORANJE

CULINAIR

OFFERTE AANVRAAG